خلق لر
تک و تنیا منمه چی دار پیری
چش وره
 

خوری نئ جز ائ که دلنگرونم

خدا دونه که تا کی زنه بمونم

نه حالی سیم منه نه روزگاری

چنو اُفتامه و غریوی و و زاری

چنو دلتن که تش ها ده جونم

که نتونم گری آروم بمونم

چی بکم دی روزا دسم پتینه

بی تو خنه ری لووم نمی نشینه

خوری نی بجز ایکه یه لیوه

هنی هم چش ورت ها میگریوه

 

سه شنبه 14 اسفند1386 ساعت: 1:49 توسط:رضا
این شعر از استاد شعر لری حشمت اله شفیعیان است.
 وب سایت   پست الکترونیک
کر لر:با تشکر از این دوست گرامی

 

|+| نوشته شده توسط کر لر در جمعه سوم اسفند 1386 ساعت 13:28 |

دی بلال

تقدیم به تمامی بختیاری زبانهای عزیز

دی بلالم دی بلال سوز تیه کالم دی بلال

                                 دی بلالم دی بلال ، بل مو بنالم تو منال

سه چیه قیمتیه ، قدرش ندونیم دی بلال

                             شوو مه ،فصل بهار ، عهد جوونی دی بلال

بلال بلالم وای ، های بلال بلالم وای

                                    بلال بلالم وای ، های بلال بلالم وای

چه خوشه اسب قزال ،زین برگ روسی، دی بلال

                          چه خوشه بازی کنیم با نوعروسی ،دی بلال

دی بلالم دی بلال، سوز تیه کالم دی بلال

                                دی بلالم دی بلال ، بل مو بنالم تو منال

<
|+| نوشته شده توسط کر لر در جمعه نوزدهم مرداد 1386 ساعت 0:15 |

روزگار بی وفا
چنی خو بی قورکمه بکنن و زیر تافی

و سر طاق مزارم بونن یه حوض آوی

بواره تا روز محشر آو زلالی دِ کلم

شایدی خاموش با تش کهنش دِ دلم

سر خاکم کوک کوهی شاق شاقش بحونه

اهویی وا سیل حوضم نقش چشیاش بمونه

عاشقی فرهاد رنگ دو ریوری وا قلمش

بکنه ری برد صافی نقش رخ شیرینش

دوسکم همشون یارش و سرم گذر بکه

اه سردی بکشه و جفاش نظر بکه

ای منه دِ کم بنال دِ روزگار بی وفا

رسسه و زلف یار جور صد ساله می حا

 

|+| نوشته شده توسط کر لر در جمعه پنجم مرداد 1386 ساعت 11:53 |

سرمه نکش د چشیات

 

بی تو د آسمون مه پرنده پر نمی زنه 

هیچکه د ای شو دراز بونگ سحر نمی زنه

دشت غریو بی سوار سینه ی پر درد منه

د دشت حشک و بی گیاه ریشه چگر نمی زنه

سرمه نکش د چشیات پر د گریوه سی منه

هیچ کسی سرمه ی سیاه د چش تر نمی زنه

عزیز دلمرده منم پرس دلم ها د دلم

هرکه عزیزش بمیره شونه و سر نمی زنه

عشق تو چی درخت پیر ریشه زیه د جون مه

ریشه ی عشق کهننه تیغ تبر نمی زنه

|+| نوشته شده توسط کر لر در دوشنبه هجدهم تیر 1386 ساعت 14:22 |